Sl No Service Name Kannada Service Name English Video link
1 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಅ.ಜಾ/ಅ.ಪಂ) Caste Certificate (SC/ST) https://youtu.be/WW4dUKoKrJE
2 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ/ವಲಯದ ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ HK Region Residence and Eligibility https://youtu.be/ie7uBkgmcBU
3 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(EWS) Income and Asset Certificate(EWS) https://www.youtube.com/watch?v=sCi9Tr4TRjM
4 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ) General Certificate (AryaVaishya) https://www.youtube.com/watch?v=4V7nNmbFV2o
5 ಮೇಲುಸ್ಥರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ Non creamy layer Certificate https://youtu.be/euGrZ2ugPsk
6 ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Income Certificate https://youtu.be/CVYuDd-07SI
7 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Minority Certificate https://youtu.be/Srt3HXnDjAA
8 ಕುಟುಂಬ ವಂಶವೃಕ್ಷ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ Family Tree Certificate https://youtu.be/XE7LFSb60f8
9 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Agricultural Labour Certificate https://youtu.be/z0WWGAZokG8
10 ಬೋನಾಫೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Bonafide Certificate https://youtu.be/YHnPdUCoIX8
11 ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Domicile Certificate https://youtu.be/Tw5Ixw2IhBc
12 ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Land Holding Certificate https://youtu.be/D5UrrZN2fZs
13 ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ Un-employment Certificate https://youtu.be/SCAzvxoMrWE>
14 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ No Govt Job Certificate https://youtu.be/yMvcKw8ezrs
15 ಜೀವಂತ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ Living Certificate https://youtu.be/b-fAsX9vhAE
16 ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ solvency Certificate https://youtu.be/WNTpkE8KZIQ
17 ಗೇಣಿರಹಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Non Tenancy Certificate https://youtu.be/4aoCEWKTjDA
18 ಆದಾಯ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ (ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ) Income Certificate for compassionate https://youtu.be/NwGicktvc50
19 ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ Caste Income Certificate https://youtu.be/BaGS00-LjPI
20 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪ್ರ.ಪತ್ರ (ಕೇ.ಸ) OBC Certificate (Central) https://youtu.be/FypGi-6Rk04
21 ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ Surviving Family Members Certificate https://youtu.be/JeImKUzTnzs
22 ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ Population Certificate https://youtu.be/cO5TkIcAqts
23 ವಾಸ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ Residence Certificate https://www.youtube.com/watch?v=Q7V74ivordc
24 ಮರುವಿವಾಹವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ No Remarriage Certificate https://youtu.be/Dej4UnhPme0
25 ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ದೃಡಿಕರಣ ಪತ್ರ Agriculturist Certifcate https://youtu.be/t55rG4uhLNs
26 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪ್ರವರ್ಗ-ಎ) Caste Cartificate ( Cat-A) https://youtu.be/o6lnfF5kdCI
27 ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ Agriculture family member certificate https://youtu.be/Q0pua6meDd8
28 ಸಣ್ಣ /ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ Small / Marginal farmer Certificate https://youtu.be/gtYnJQP9q8s
29 ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ Landless Certificate https://youtu.be/Ef-JFUPCty8
30 ವಿಧವೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Widow Certificate https://youtu.be/MfnwLA7LSzU
31 ಬೆಳೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ Crop Certificate https://youtu.be/8Y3FQA3__c4